14 - DNIOWA WYPRAWA.
2 WIELKIE MIASTA.
1 SYSTEM FOTOGRAFICZNY.

Wspieramy Twoją wyprawę

Data aktualizacji: 1:52 / 26-wrz-2018

Warunki promocji

1. Organizatorem promocji jest firma Olympus Europa SE & Co. KG, Amsinckstraße 63, 20097 Hamburg, (nazywana dalej Olympus).

2. Promocja obowiązuje od 01.10.2018 do 15.01.2019. Osoba ubiegająca się o zwrot musi posiadać dowód zakupu produktu objętego promocją.

3. Zgłoszenie dające możliwość ubiegania się o zwrot musi zostać wysłane do północy 15.02.2019. Zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Promocją objęte są tylko poniższe produkty Olympus (produkty promocyjne):

Obiektywy:

M. Zuiko Digital 17mm F1.8 (zwrot 350 zł)
M. Zuiko Digital 12mm F2.0 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital 75mm F1.8 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro (zwrot 350 zł)
M. Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0‑5.6 (zwrot 450 zł)
M. Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II (zwrot 450 zł)
Aparaty:

OM-D E-M5 Mark II (zwrot 450 zł)
OM-D E-M1 0 Mark III (zwrot 450 zł)

Wszystkie obiektywy muszą być kupione jako samodzielne produkty (nie mogą wchodzić w skład zestawu). Obiektyw kupiony w zestawie z dowolnym aparatem nie kwalifikuje się do udziału w promocji. Aparaty OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II mogą być kupione jako samodzielne produkty (tylko korpus) lub w zestawie z obiektywem — w takim przypadku do promocji kwalifikuje się tylko aparat OM-D E-M10 Mark III/OM-D E-M5 Mark II , obiektyw nie będzie objęty promocją.

5. Promocją objęte są jedynie nowe produkty, które zostały kupione i zgłoszone w jednym z następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Z promocji można skorzystać jedynie w kraju, w którym dokonano zakupu produktu. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi obowiązującymi ofertami ani promocjami Olympus. Uczestnik promocji musi mieć co najmniej 18 lat i być mieszkańcem jednego z wymienionych krajów.

6. Promocją objęte są wyłącznie nowe produkty kupione bezpośrednio od Amazon jako strony umowy oraz nowe produkty kupione u autoryzowanych sprzedawców Olympus (listę autoryzowanych sprzedawców znajdziesz tutaj). Strony trzecie, które nie są wymienione na liście, a prowadzą sprzedaż na portalu Amazon, nie biorą udziału w promocjach typu cashback.

7. Olympus nie będzie rozpatrywał zgłoszeń dotyczących zakupu używanych produktów. Wszelkie powtórzenia nazwisk, numerów seryjnych oraz informacje dotyczące konta bankowego będą sprawdzane automatycznie.

8. Aby wysłać zgłoszenie, należy wypełnić formularz na stronie:

bonus.olympus.eu

9. Aby otrzymać zwrot, Uczestnik musi podać wszystkie dane, które w „Formularzu zgłoszenia” zostały oznaczone gwiazdką. Imię, nazwisko oraz dane konta bankowego wymagane
są w celu potwierdzenia tożsamości Uczestnika oraz w celu transferu kwoty wskazanej w „Warunkach promocji”. Na podany w formularzu adres e-mail Uczestnik będzie otrzymywał informacje związane ze statusem swojego zgłoszenia. Ten sam adres e-mail będzie służył również do komunikacji w przypadku podania niekompletnych lub błędnych danych. Numer seryjny produktu będzie weryfikowany przez firmę Olympus. Dodatkowo Uczestnik promocji zobowiązany jest do przesłania kompletnego i czytelnego dowodu zakupu produktu, który jest objęty promocją. Ponadto Uczestnik zobowiązany jest do wycięcia kodu kreskowego i numeru seryjnego produktu, znajdujących się na opakowaniu oraz przesłanie ich w formie zdjęcia lub skanu, tak aby było widoczne, że kod kreskowy i numer seryjny zostały wycięte z zakupionego opakowania produktu.
"

10. Wysyłając zgłoszenie do promocji, Uczestnik wyraża zgodę na założenie konta w serwisie MyOlympus** oraz akceptuje warunki korzystania z serwisu MyOlympus. Uczestnik zgadza się również, aby przekazane przez niego dane osobowe były przechowywane i przetwarzane przez firmę Olympus zgodnie z Polityką Prywatności MyOlympus.

11. Na potrzeby obsługi promocji Olympus podejmie współpracę z wymienioną niżej agencją reklamową (nazywaną dalej AGENCJĄ):

Sales Promotion
IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny, Ireland
Ireland

AGENCJA zostanie upoważniona do weryfikacji oraz przetwarzania informacji podanych w zgłoszeniach do promocji w sposób zgodny z prawem o ochronie danych.

12. Ochrona danych: wszystkie dane zebrane w trakcie promocji będą wykorzystywane przez firmę Olympus i AGENCJĘ wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tej promocji. Uzyskane dane traktowane będą jako ściśle poufne, nie zostaną przekazane, użyczone ani sprzedane stronom trzecim, nie będą też wykorzystywane w celach marketingowych.

13. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma e-mail z informacją, że jego zgłoszenie zostało przyjęte i jest w trakcie weryfikacji.

14. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od zatwierdzenia zgłoszenia przez organizatora promocji.

15. Promocja skierowana jest do ostatecznych nabywców produktu (bez możliwości dalszej odsprzedaży). Jedna osoba może wysłać maksymalnie 8 zgłoszeń, przy czym zgłoszenia nie mogą dotyczyć tych samych produktów. Zgłoszenia firm, organizacji, instytucji oraz zgłoszenia pochodzące od pośredników handlowych są wyłączone z promocji. W promocji nie mogą także brać udziału pracownicy firmy Olympus.

16. Olympus zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia w przypadku niezapłacenia podatku VAT.

17. Olympus zastrzega sobie prawo do odrzucenia błędnych lub nieprawdziwych zgłoszeń. Uszkodzone, nieczytelne i niekompletne zgłoszenia oraz dowody zakupu uznawane będą za nieważne.

18. Produkty, które zostaną zwrócone sprzedawcy, nie mogą być zgłaszane do promocji. Olympus zastrzega sobie prawo do sprawdzania na podstawie numeru seryjnego, czy produkt nie został zwrócony. W przypadku zwrotu produktu, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu gotówki otrzymanej od firmy Olympus.

19. Olympus nie jest zobowiązany  do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania promocji, o ile są następstwem okoliczności za które Olympus odpowiedzialności nie ponosi.

20. Olympus zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie.

21. Wszelkie pytania związane z promocją prosimy kierować na adres OLYMPUS@sales-promotions.com. Tam też należy kierować ewentualne odwołania od stanowiska dot. promocji.

22. Dostępność produktów będących przedmiotem promocji zależna jest od stanów magazynowych. Olympus nie jest odpowiedzialny za brak możliwości zrealizowania przez sprzedawców zamówień na produkty promocyjne w czasie trwania promocji.

23. Wysyłając zgłoszenie do promocji, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z warunkami promocji oraz warunkami ochrony danych osobowych, a także potwierdza kompletność i prawdziwość podanych informacji.

24. Niniejsze Warunki podlegają prawu niemieckiemu i są interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, a wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów niemieckich. Jeśli jesteś konsumentem mieszkającym w UE, postanowienia te nie wpływają na Twoje prawo do skierowania prośby o rozstrzygnięcie sporu przez sąd właściwy dla Twojego kraju zamieszkania ani na Twoje prawo do korzystania z ochrony prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania.

25. Komisja Europejska utworzyła specjalną platformę umożliwiającą pozasądowe, internetowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr (tzw. platforma OS). Firma Olympus nie bierze udziału w procesie rozstrzygania sporów ani nie jest do tego zobowiązana.